Podstawy programowania

Wyniki kolokwium

Poniżej zamieszczono tematy zadań, jakie pojawiły się na kolokwiach (pliki tekstowe w kodowaniu Unicode).

Tematy ćwiczeń

Poniżej znajdują się tematy ćwiczeń realizowanych w semestrze zimowym 2017/2018 (odbywających się w środy TP/TN, godz.18.55-20.35, 20/C3). Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zapoznać się z nakreślonymi problemami oraz przygotować do prezentacji ich rozwiązań.

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie ma charakter wprowadzający (nie wymaga przygotowania). Tematy poruszane w jego trakcie, to:

Ćwiczenie 2

Celem ćwiczenia jest opanowanie techniki pisania prostych funkcji wykonujących obliczenia arytmetyczne oraz prezentujących wyniki na standardowym wyjściu (konsoli). Podczas projektowania algorytmów należy zastanowić się nad: i) odpowiednią reprezentacją danych (typami wykorzystywanych zmiennych), ii) sposobem formatowania danych (wczytywanych ze standardowego wejścia i wyprowadzanych na standardowe wyjście). W algorytmach konieczne będzie zastosowanie pętli (instrukcja for) oraz rozgałęzień (instrukcja if). Zalecane jest przygotowanie rozwiązania w składni "C" i "C++".

Ćwiczenie 3

Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności pisania algorytmów z wykorzystaniem iteracji oraz rekurencji, poznanie sposobów deklarowania i użycia typów zdefiniowanych przez użytkownika, zdobycie doświadczenia w programowaniu proceduralnym. Podczas realizacji ćwiczenia należy: i) uwzględnić możliwość przekazywania atrybutów do funkcji przez: wartość, wskaźnik, referencję; ii) wykorzystać struktury (C) i klasy (C++).

Ćwiczenie 4

Celem ćwiczenia jest opanowanie technik posługiwania się tablicami. Ćwiczenie należy opracować posługując się odpowiednimi konstrukcjami z języka C oraz języka C++ (w szczególności dotyczy to rezerwacji/zwalniania pamięci).

Ćwiczenie 5

Celem ćwiczenia jest opanowanie technik związanych z zarządzaniem pamięcią (alokacja i zwalnianie pamięci, tworzenie i usuwanie obiektów, arytmetyka i rzutowanie wskaźników) i tworzeniem złożonych struktur danych.

Ćwiczenie 6

Celem ćwiczenia jest weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności. W jego trakcie zostanie powtórzony przerobiony wcześniej materiał. Zadania można zrealizować w stylu C lub C++. Należy jednak zadbać o zachowanie konwencji (np. jeśli kod zostanie napisanie w języku C, to nie można w nim korzystać ze strumieni cin i cout).

Ćwiczenie 7

Celem ćwiczenia jest zdobycie doświadczenia w wykonywaniu operacji na plikach (posługiwaniu się strumieniami tekstowymi i binarnymi). Ponadto powtórzenie wiadomości przed kolokwium zaliczeniowym.
Tematy do opracowania związane z tym ćwiczeniem podane zostaną niebawem.

Ćwiczenie 8

Kolokwium zaliczeniowe

Przydatne materiały

Sposób korzystania na strumieni wejścia/wyjścia opisano w dokumencie Strumienie.pdf

Jeśli nie oznaczono inaczej, ta strona internetowa wraz z zawartością podlegają licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL).